GAB Yerel STK Ağı

 

 

 

 

 

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI AĞI 

 

Hakkında

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Sivil Toplum Kuruluşları Ağı (GAB STK AĞI), 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde, Hayata Gülümse Derneği’nin kolaylaştırıcılığında, Diyarbakır’da bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşur.

Misyonu

“Farklılıklarımız zenginliğimizdir” ilkesini benimseyerek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren ve ağ üyesi olan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini güçlendirerek karar alma mekanizmalarına katılımını sağlamak

Vizyonu

Daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir sivil toplum kültürünü farklılıklarımızla birlikte dayanışma temelinde yaygınlaştırarak bölgesel kalkınmaya katkı sunmak

 Amacı

GAB STK AĞI, bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla demokrasi kültürünün yaygınlaştırılması ve vatandaşların karar alma mekanizmalarına katılımını güçlendirmek amacıyla çalışma yürütür. GAB STK AĞI tüm faaliyetlerini bu amaca uygun olarak planlar; uluslararası, ulusal ve yerel paydaşlarla işbirlikleri geliştirir. Çalışma ziyaretleri, yönlendirmeler ve destek mekanizmaları aracılığıyla STK’lar arasında bilgi paylaşımını ve ortak çalışma imkanlarını yaygınlaştırmayı hedefler.

 Ağın Hedefleri

 • GAB’ndeki STK’lerin kapasitelerini güçlendirmek,
 • GAB’nde daha katılımcı, daha şeffaf ve daha hesap verebilir bir sivil toplum kültürünü oluşturmak ve böylelikle bölgesel kalkınmaya katkı sunmak,
 • Ağ içerisinde yer alan kuruluşların yapısını, kaynaklarını, etkisini ve alanını güçlendirmek,
 • Çalışma grupları oluşturarak, ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmede güç birliği sağlamak,
 • Ağa dâhil olan kuruluşların birbirini ve çalışmalarını tanıması ve ortaklıkların kurulması amacıyla çalıştaylar, etkinlikler ve ziyaretler düzenlemek,
 • Ortaklaşılan temel konular ve sorunlarla ilgili Kamu-STK Diyalog Grupları oluşturmak,
 • Sivil Toplum Kuruluşları ile kamu kurumları ve kuruluşları, meslek kuruluşları ve yerel yönetimler arasında işbirliği imkânları oluşturmaktır.

Ağın Faaliyet Alanları

 • Eğitim ve kapasite geliştirmek
 • Toplantı, seminer ve çalıştaylar düzenlemek
 • Çalışma ziyaretleri düzenlemek
 • Veri toplamak ve araştırma yapmak
 • Raporlama yapmak
 • Uzlaşı sağlanan konularda kamuoyuna açıklamalar yapmak

 Ortak Çalışma İlkeleri ve Değerler

 • Farklılıkları zenginlik olarak benimsemek
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine duyarlı olmak
 • Tarafsız bir yaklaşım göstermek
 • Toplumsal faydayı gözetmek
 • Dezavantajlı grupların sorunlarına ilişkin öneriler sunarak, yaratıcı çözümler üretmek
 • Dışlayıcı ve ayrımcı olmayan bir dil kullanmak
 • Faaliyetler, karar alma süreçleri ve kaynakların kullanımında şeffaflığı esas almak
 • Ağın tüm etkinliklerini engelli erişimine uygun planlamak
 • Ağın tüm faaliyetlerinde çevre duyarlılığını önemsemek
 • 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak kabul etmek ve tüm çalışmalarda çocuk ve gençlerin yüksek yararını gözetmek
 • Tüm çalışmalarda bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini korumak için azami özen göstermek

Ağ Üyelerinin Sorumlulukları: Ağ üyesi STK’lar, GAB STK AĞI’nın çalışmalarında kuruluşunu temsil etmek üzere bir temsilcinin düzenli katılımını sağlar. STK temsilcisi, ağın çalışma planına uygun olarak katkı sunmak ve alınan kararlar ile yapılan çalışmaları kendi kuruluşuna aktarmakla sorumludur. Ağ üyeleri, kuruluşlarının çalışma alanlarına uygun çalışma gruplarında yer alırlar.

Ağın Kurumsal Kimliği: Kurumsal kimlik çalışması Yürütme Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda ağın Sekretaryası tarafından yürütülür. Kurumsal kimlik çalışması (web sitesi, logo çalışması, sosyal medya paylaşım görselleri ve diğer ilgili görünürlük malzemeleri tasarımları) için ağ bileşenleri fon arayışında olacaktır.

Üyeler Arasında Haberleşme: Ağ üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı, kurulacak e-posta ve WhatsApp grupları üzerinden yapılır. Bunun dışında Sekretarya üzerinden telefonla birebir arama yöntemi ile de haberleşme sağlanabilir. Bu grupların kurulması ve tüm ağ üyelerinin dahil edilmesi Sekreteryanın sorumluluğundadır.

Giderler: Ağ ile ilgili çalışmaların ve ağın faaliyetlerinin giderleri üyeler tarafından karşılanır. Üyelerin giderleri karşılayamayacağı durumlarda, işbirliği yapılabilecek kurum/kuruluşlar ve/veya sponsorlardan destek alınabilir. Buna ilişkin usul ve esaslar ile ilgili  yöntemler Genel Kurul’da kararlaştırılır. Alınan kararlara göre Yürütme Kurulu uygulamayı gerçekleştirir.

Yeni Üyelerin Katılımı: Yeni üyelerin katılımı ve ağın genişlemesi GAB STK AĞI’nın hedeflerinden biridir. Çalışma Yönergesi’nde belirtilen ortak çalışma ilkelerini onaylayan ve ağ üyelerinin sorumluluklarını kabul eden STK’lar, GAB STK AĞI’na katılım için başvurabilir. Aday dernek ancak GAB STK AĞI üyesi bir dernek tarafından referans verilirse Yürütme Kurulu tarafından oylanmak üzere ortak platformlarda (dijital platformlar, telefon, ortak mesaj gruplar, yüz yüze toplantılar vs.) görüşe açılır, oy çokluğu ile ağa dahil edilir. Ağa dahil olan yeni STK’lar, Yürütme Kurulu tarafından Genel Kurula bildirilir.  Her ne kadar Ağ, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kurulmuş olsa da Türkiye genelinde faaliyet gösterebilmesi için bölge dışından da üyeler alabilir. GAB STK AĞI’nın adı, üye derneklerin %20’sinin bölge dışından olması durumunda değiştirilmesi için teklif edilebilir.

 

Ağın Yapısı ve Organları

Ağın organları şunlardır: Genel Kurul, Yürütme Kurulu, Denetim Kurulu, Sekretarya ve Çalışma Grupları.

 • Genel Kurul: Ağ üyesi kuruluşların tamamının temsilcilerinden oluşur.

– Yılda en az 1 kez Yürütme Kurulu’nun çağrısıyla toplanır.

– Kararlar toplantıya katılım sağlayan STK temsilcilerinin oy çokluğu ile alınır.

– Genel Kurul Yürütme Kurulu’nu seçer.

– Yürütme Kurulu ve Sekretarya’nın hazırlayacağı stratejik plan ve faaliyet takvimini görüşür ve karara bağlar.

 

 • Yürütme Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilir.

– 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ayrılan olması durumunda oy sıralamasına göre yedek üye, asil üyenin yerine geçer ve görev süresini tamamlayana kadar Yürütme Kurulu üyesi olarak kalır.

– Yürütme Kurulu 2 yıl süreyle görev yapar.

– Yılda en az 3 kez bir araya gelerek GAB STK AĞI’na ilişkin yönlendirici kararlar alır. Bunun dışında karar alınması gereken durumlar olursa yüz yüze veya çevrimiçi bir şekilde bir araya gelerek, ağın çalışmalarını aksatmadan devamını sağlar.

– Yeni üyelik taleplerini görüşür ve karara bağlar. Buna ilişkin Genel Kurul’u bilgilendirir.

– Ulusal ve/veya uluslararası toplantılar ya da etkinliklerde GAB STK AĞI’nı temsil eder.

– GAB STK AĞI’nın çalışmalarının stratejik plan ve faaliyet takvimi ile uyumlu sürdürülmesi için takibini yapar.

– Ağın çalışmalarının bu yönergede belirtilen ortak çalışma ilkeleri temelinde yürütülüp yürütülmediğini denetler.

– Sekretarya ile işbirliği içinde GAB STK AĞI’na kaynak oluşturma amacıyla çalışma yürütür.

– GAB STK AĞI’nın sürdürülebilirliği için lojistik ve iletişim desteği sağlar; finansal sürdürülebilirlik için çalışma yürütür.

 • Denetim Kurulu: Genel Kurul tarafından seçilir.

– 3 asil 3 yedek üyeden oluşur. Asil üyelerden ayrılan olması durumunda oy sıralamasına göre yedek üye, asil üyenin yerine geçer ve görev süresini tamamlayana kadar Denetim Kurulu üyesi olarak kalır.

– Denetim Kurulu, Yürütme Kurulu ile göreve başlar ve Yürütme Kurulunun görev süresince göreve devam eder.

– Gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaların ağın amaç ve hedeflerine uygunluğunu denetler.

– Ağın finansal harcamalarının usulüne uygunluğunu denetler.

– Yıllık denetleme raporlarını Genel Kurula sunar.

 • Sekretarya: GAB STK AĞI’nın sekretaryası Hayata Gülümse Derneği tarafından yürütülür.

– Ağın çalışmalarını Yürütme Kurulu’nun onayını alarak koordine eder, ilgili yazışmaları yürütür ve bunlara ilişkin bilgi paylaşımını sağlar.

– Yürütme Kurulu ile işbirliği içerisinde GAB STK AĞI’nın sürdürülebilirliği için kaynak oluşturma çalışmalarına katkı sunar ve ağın çalışmalarının görünürlüğü için faaliyet yürütür.

– GAB STK AĞI’nın üyelik kayıtları dahil olmak üzere faaliyetlerinin arşivlenmesi çalışmalarını yürütür.

– Yürütme Kurulu’nun bilgisi dahilinde, GAB STK AĞI’nı toplantı ve etkinliklerde temsil eder.

– Yürütme Kurulu ve Genel Kurul hazırlıkları ile toplantıların çağrısı, organizasyonu ve arşivlenmesi işlerini yürütür.

– GAB STK AĞI için kurumsal kimlik çalışmasının yürütülmesi için Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışır.

 • Çalışma Grupları: İhtiyaç temelinde Yürütme Kurulu’nun inisiyatifiyle kurulur.

– Çalışma alanına ilişkin tutum belgelerini hazırlar ve Sekretarya ile Yürütme Kurulu’yla paylaşır.

– Çalışma alanındaki ihtiyaçları belirler ve Yürütme Kurulu ile Sekretaryanın bilgisi dahilinde bu ihtiyaçlara yönelik çalışma yürütür.

– Çalışma grupları; kadın, çocuk-genç, engelli, çevre, kaynak oluşturma, iletişim, görünürlük gibi gruplardan oluşabileceği gibi genel kurulda belirlenen farklı alanlarda da oluşturulabilir.